Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada zmiany w uprawnieniach kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Najważniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie to:

  • prawo do dodatku pieniężnego przyznanego inwalidom wojennym do renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł. Dodatek będzie waloryzowany na zasadach i w terminie, przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzona zostanie także możliwość przekazywania przez organy emerytalno-rentowe świadczeń inwalidom wojennym i wojskowym mieszkającym za granicą.
  • poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949–1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Chodzi o żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Dzięki zmianom, żołnierze ci będą mieli zwiększone świadczenie do poziomu świadczeń przysługujących obecnie kombatantom. Ponadto, będą mogli korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz uzyskiwać dodatkową pomoc pieniężną od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • pomoc pieniężna od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którą mogą otrzymać osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, będące w trudnej sytuacji materialnej.
  • pomoc pieniężna od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udzielana osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej, cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych. Ponadto, osobom tym zostanie przyznane dodatkowe świadczenie – ryczałt energetyczny w wysokości 168,71 zł.
  • osoby, które zostały inwalidami na skutek prowadzenia działalności kombatanckiej, a którym wydano legitymacje osoby represjonowanej, będą mogły otrzymać książki inwalidy wojennego –  bez obowiązku ponownego stawiennictwa przed komisjami lekarskimi. Będzie to możliwe po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego, że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia przez tę osobę działalności kombatanckiej.
  • uproszczenie procedury rozpoznawania wniosków o status kombatanta i ofiary represji.

Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

źródło: KPRM; oprac. gr.