Z dniem 01.01.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 01.04.2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany służące poprawie jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach a w części za zdany egzamin.

Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Ponadto w algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

 • nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
  • podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły aby mogła obejmować 7 i 8 klasy,
  • dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.12.2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 – Dz.U. z 2017 r. poz. 2395.

Źródło: men.gov.pl