Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy mogą być narażone na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

W 2018 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 270,9 tys. (4,5% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co oznacza wzrost o 8,8 tys. osób (3,4%) w stosunku do 2017 r. W badanym okresie odnotowano również wzrost liczby kobiet z 39,3 tys. w 2017 r. do 43,4 tys. w 2018 r. (tj. o 10,2%), jednak stanowiły one zaledwie 0,7% ogólnej liczby osób zatrudnionych w badanych zakładach.

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy w 2018 r. stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy. W badanym okresie 112,7 tys. osób (w tym 27,3 tys. kobiet) pracowało w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy, tj. odpowiednio 1,9% i 0,5% ogólnej liczby zatrudnionych objętych badaniem.

Najmniej liczną grupę, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, na które narażonych było 78,7 tys. pracowników (w tym 8,1 tys. kobiet), tj. odpowiednio – 1,3% i 0,1% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem.

Z analizy zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia wynika, że najwyższy wskaźnik wystąpił w sekcjach: górnictwo i wydobywanie – 389,6, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 145,1 oraz przetwórstwo przemysłowe – 118,6 (w 2017 r. odpowiednio 409,7; 143,1 oraz 118,7). W porównaniu z 2017 r. największy wzrost tego wskaźnika odnotowano w sekcji: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (z 23,0 w 2017 r. do 26,0 w 2018 r.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (odpowiednio z 143,1 do 145,1), natomiast największy spadek odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (z 409,7 do 389,6). W większości sekcji najwyższy wskaźnik dotyczył zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy.

źródło: GUS