Umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią zwiększy unijny eksport i stworzy nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw – dużych i małych – a także dla ich pracowników i konsumentów. Wartość eksportu z UE może wzrosnąć nawet o 20 mld euro, co oznacza więcej możliwości i miejsc pracy w wielu sektorach w UE, takich jak m.in. rolnictwo i produkty spożywcze, skóry, odzież i obuwie, produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Umowa otworzy ponadto japoński rynek na eksport produktów rolnych z UE i zwiększy możliwości w wielu sektorach. Określi najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, będzie w pełni zabezpieczać usługi publiczne oraz obejmie specjalny rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. Umowa będzie bazować na wysokich standardach ochrony danych osobowych, jednocześnie je wzmacniając. Zarówno UE, jak i Japonia niedawno włączyły te standardy do swoich przepisów o ochronie danych.

W przypadku eksportu produktów rolnych z UE umowa:

  • zniesie cło na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi 29,8 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.);
  • umożliwi UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii; w przypadku wieprzowinyhandel mięsem przetworzonym zostanie w pełni zliberalizowany, a cło na import świeżego mięsa będzie niemal bliskie zeru;
  • zapewni w Japonii ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich produktów rolnych, tzw. oznaczeń geograficznych.

Ponadto umowa:

  • przewiduje otwarcie rynków usług, w szczególności usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu;
  • zagwarantuje unijnym przedsiębiorstwom dostęp do dużych rynków zamówień publicznych w 48 dużych japońskich miastach oraz usunie bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych w istotnym z gospodarczego punktu widzenia sektorze kolejowym;
  • będzie chronić wrażliwe sektory gospodarki UE, np. przemysł motoryzacyjny, dzięki odpowiednim okresom przejściowym poprzedzającym otwarcie rynków.

Umowa wzmocni także wiodącą rolę Europy w kształtowaniu globalizacji i zasad światowego handlu zgodnie z podstawowymi europejskimi wartościami. Będzie też chronić unijne interesy i kwestie wrażliwe dla UE. Przyczyni się tym samym do rozwiązania niektórych problemów określonych w dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji przedstawionym przez Komisję w ramach procesu refleksji nad białą księgą.

W oparciu o porozumienie negocjatorzy obu stron będą kontynuować prace w celu rozwiązania pozostałych nierozstrzygniętych kwestii i uzgodnienia ostatecznego tekstu umowy przed końcem roku. Komisja rozpocznie następnie weryfikację prawną i tłumaczenie umowy na wszystkie języki urzędowe UE, a potem przedłoży ją państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.

Źródło: https://ec.europa.eu