Umowa została podpisana w ramach COSME, programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej zawarcie stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”.

Umowa z EFI, podpisana w 2015 roku, pomogła BGK uruchomić nowy, skuteczny produkt gwarancyjny oraz zapewnić MŚP dodatkowe finansowanie na korzystnych warunkach bez wymagania skomplikowanych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki). W ciągu ostatnich 2 lat BGK udzielił z COSME wsparcia dla ponad 3 700 przedsiębiorców. Dodatkowe porozumienie zawarte 31 sierpnia br. pozwoli bankom współpracującym z BGK kontynuować udzielanie kredytów przy znacząco obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym filarem Planu Junckera. Oczekuje się, że już w chwili obecnej zmobilizował on około 7,7 mld euro inwestycji w samej Polsce oraz 225 mld euro w Europie.

Przemawiając podczas uroczystości podpisania umowy w Warszawie, Prezes EFI Pier Luigi Gilibert, powiedział: „Popyt w Polsce na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw o obniżonych wymaganiach w zakresie zabezpieczeń wskazuje na potrzebę wsparcia ze strony UE dla polskich przedsiębiorstw. Dlatego cieszę się, że podpisuję dodatkową umowę, która umożliwi BGK dotarcie, za pośrednictwem banków kredytujących, do około 10 600 firm. Jestem przekonany, że stała współpraca z BGK, który jest wieloletnim partnerem EFI, pozwoli wielu polskim przedsiębiorcom, mającym ograniczony dostęp do finansowania, rozwijać ich firmy i tworzyć nowe miejsca pracy”.

Jak podkreślił Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju: „Na koniec czerwca mieliśmy prawie 6,4 tys. umów z małymi i średnimi firmami o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Polscy pośrednicy dysponują obecnie kwotą ponad 3,4 mld zł na wsparcie MŚP. Oznacza to, że na preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców pozostało w Planie Junckera jeszcze niemal 2,5 mld zł.”

***

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Jego całkowity budżet wynosi 2,3 mld euro. Co najmniej 60% programu będzie dotyczyć ułatwień w zakresie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie dzięki dwóm instrumentom finansowym. Instrument gwarancji kredytowych COSME zapewnia wsparcie w zakresie gwarancji oraz regwarancji udzielanych przez instytucje finansowe, pozwalając im udzielać więcej kredytów i finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument ten obejmuje również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. Program COSME obejmuje również inwestycje za pośrednictwem Instrumentu Rozwoju Kapitałowego COSME w fundusze kapitałowe, które zapewniają kapitał podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie na etapie ich ekspansji i rozwoju. Program COSME bazuje na sukcesie Ramowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) (2007-2013), który pomógł zmobilizować kredyty na kwotę ponad 21 miliardów euro oraz 3 miliardy euro kapitału wysokiego ryzyka dla prawie 400 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia.

BGK, jeden z akcjonariuszy EFI, jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. BGK inicjuje i realizuje programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija między innymi systemy poręczeń i gwarancji mających na celu stymulację przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających za zadanie poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi oraz rozdziela europejskie fundusze w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Źródło: http://ec.europa.eu