W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. jednostek zatrudniających 6,0 mln osób. Spośród tej grupy – 462,2 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2017 r. 458,0 tys.), co stanowiło 7,7% zatrudnionych (w 2017 r. 7,8%) w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. zagrożenia środowiskiem pracy lub uciążliwością pracy, bądź też czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi). Kobiety stanowiły 17,0% wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia (w 2017 r. – 16,2%), co oznacza, że co szósta zatrudniona w warunkach zagrożenia osoba była kobietą.

Przestrzenne rozmieszczenie zagrożeń na stanowiskach pracy oraz stopień natężenia zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wiążą się ściśle z infrastrukturą i stopniem koncentracji zakładów pracy o określonych rodzajach działalności.

W podziale według województw najwięcej osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia pracowało w województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim.

Podobnie jak w roku 2017, najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie co siódma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie na pogorszenie stanu zdrowia była narażona co dwudziesta siódma osoba.

W przypadku kobiet najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie świętokrzyskim, gdzie co dziewiąta osoba wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia była kobietą. Natomiast najtrudniejsze warunki odnotowano w województwie podlaskim – kobieta była co drugą osobą zatrudnioną w warunkach zagrożenia.

W porównaniu z 2017 r. liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem zmniejszyła się nieznacznie z 77,6 w 2017 r. do 77,2 w 2018 r. Największy spadek zaobserwowano w województwie opolskim (z 90,0 w 2017 r. do 76,5 w 2018 r.). Jednak w większości województw w stosunku do 2017 r. sytuacja była odwrotna – odnotowano wzrost liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych (największy w województwie podlaskim z 49,7 w 2017 r. do 56,1 w 2018 r.).

źródło: GUS