Od roku szkolnego 2019/2020 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych formach wychowania przedszkolnego obowiązują nowe zasady odpłatności za czas pobytu dziecka wykraczający poza 5 bezpłatnych godzin.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.

Taki sposób naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązywał wcześniej tylko w niesamorządowych przedszkolach i placówkach przedszkolnych, na mocy art. 52 ust. 8 u.f.z.o.

Ustawodawca zdecydował się rozszerzyć tę zasadę na samorządowe przedszkola i placówki przedszkolne, aby wyeliminować dowolność w naliczaniu opłat. Dotychczasowa formuła opłaty „za każdą [pełną] godzinę zajęć” prowadziła m.in. do rozliczeń minutowych, uciążliwych dla pracowników przedszkoli, a ponadto skutkowała rozrostem zbędnej dokumentacji. Niektóre placówki stosowały „zasadę kwadransa”, co z kolei powodowało konflikty z rodzicami kwestionującymi wysokość naliczanych kwot. Ujednolicenie sposobu naliczania opłat wyeliminuje tego typu praktyki.

Należy jednak pamiętać, że – zgodnie z przepisem przejściowym (art. 153 ustawy z dn. 22.11.2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) – uchwały rady gminy ustalające wysokość opłat podjęte przed 1 stycznia 2019 r. zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych uchwał podjętych w tym zakresie.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.