Pracownica urodzi dziecko w styczniu, umowę o pracę na czas określony ma zawartą do 28 lutego 2017 r. Czy w takim wypadku umowa o pracę wygaśnie z dniem jej zakończenia? Czy może zakończy się z dniem zakończenia urlopu macierzyńskiego? Kto wypłaca zasiłek w czasie urlopu macierzyńskiego?

W opisanym wyżej przypadku umowa o pracę z pracownicą rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, czyli 28 lutego 2017 r. Oczywiście pracodawca może umowę przedłużyć, jednak nie ma obowiązku przedłużania pracownicy umowy o pracę do zakończenia okresu pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek macierzyński. Pracownica, o której mowa w pytaniu spełniła ten warunek – urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy o pracę. Zasiłek jest wypłacany nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia, ale także po jego ustaniu. Po rozwiązaniu stosunku pracy i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego zasiłek będzie wypłacał oddział ZUS na podstawie dokumentacji przekazanej przez byłego pracodawcę osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia. Zasiłek macierzyński przysługuje Państwa pracownicy przez czas odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

gr