Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej – taką pomoc dla turystyki przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po zaproponowaniu drobnych poprawek przez Senat, wraca teraz do Sejmu. Tarcza turystyczna z pomocą dla branży turystycznej ma zacząć działać od jesieni.

Turystyczny Fundusz Zwrotów – jak otrzymać zwrot pieniędzy?  

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi:

  • przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej,
  • być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki,
  • złożyć  poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty,
  • dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy,
  • złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
  • dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych – imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.
Turystyczny Fundusz Zwrotów – turysta musi złożyć wniosek

Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Organizator turystyki będzie musiał opłacić także kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat.

UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych.

Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

Turystyczny Fundusz Pomocowy – dla kogo, zasady

TFP zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych.

Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek

Otrzymają je przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać  ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności.

Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%.

Źródło: MR