Już 19 sierpnia rusza konkurs, który ma wyłonić instytucję, będącą operatorem przedsięwzięcia.

Jak czytamy na stronie MEN, celem inicjatywy jest „wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie”.

Projekt „Szkoła dla innowatora” powstał na podstawie rekomendacji z raportu, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który dotyczył kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających innowacyjności na różnych etapach życia (tak w trakcie edukacji w szkole, jak i na początku drogi zawodowej).

Z raportu opublikowanego w 2018 roku wynika, że dalszy rozwój polskiej gospodarki wymaga kształtowania takich kompetencji jak: kreatywność, skłonność do podejmowania ryzyka, zdolność rozwiązywania problemów, wytrwałość czy umiejętność współtworzenia i współpracy w grupie.

Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów.

W pierwszym z nich zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiałów dla uczniów i nauczycieli, a w kolejnym, przetestowanie ich w wybranych szkołach. Na podstawie efektów pracy mają powstać rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zawierające m.in. propozycje zmian systemowych dot. kwestii innowacyjności.

Do realizacji programu „Szkoła dla innowatora” zostanie powołany operator, wyłoniony w drodze konkursu. Może nim być instytucja, której celem jest „rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych”. Musi ona spełniać jednak określone w regulaminie kryteria oceny.

Wnioski aplikacyjne będzie można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 10 mln zł. Realizację projektu zaplanowano w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r. W wybranych 20 szkołach podstawowych, w czasie pilotażu, zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych.

Więcej informacji na tej stronie.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl