Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powinni pamiętać o tym, że zmieniły się przepisy prawa oświatowego dotyczące uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W ustawie z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium premiera w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z tą regulacją Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 u.s.o., uczęszczającym:

  • w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
  • w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum;
  • w latach szkolnych 2022/2023–2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.