Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Zatem, podstawą ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres 2017/2018 jest dochód z 2016 roku. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Jeśli w dacie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego dochód z ww. roku bazowego (tj. 2016), jest już nieaktualny, gdyż sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Jeśli zaś sytuacja dochodowa uległa poprawie, dochód z ww. roku bazowego powiększa się o dochód uzyskany. Katalog zamknięty okoliczności, których zaistnienie powoduje uzyskanie/utratę dochodu, określa art. 2 pkt 19 i 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W katalogu okoliczności, których zaistnienie powoduje utratę dochodu (art. 2 pkt 19) uwzględniono wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.poz. 584, z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 14a ust. 1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Tym samym, osiąganie w 2016 r. w jednym miesiącu „straty” w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie wyższych dochodów z tej działalności nie jest okolicznością uznawaną za utratę/uzyskanie dochodu. Ponadto, jak już zostało wyżej wskazane, przede wszystkim wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej uznawane jest za utratę dochodu.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gminny organ właściwy przyjmuje, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku (Minister ogłasza ten dochód na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). Podstawą ustalania dochodu zgodnie z opisanym wyżej, nowym mechanizmem, jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (aktualnie będą to dane z roku podatkowego 2016).

Powyższe zaświadczenia są wymagane od 1 sierpnia 2017 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres 2017/2018. Ww. mechanizm ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne polega na tym, że w oparciu o dane z ww. zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego będzie odczytywany dochód z wymienionego wyżej obwieszczenia. Powyższy mechanizm odnosi się tylko do ustalania dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, począwszy od dochodu z roku 2016 dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko na okres 2017/2018. Natomiast sposób ustalenia dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych, jak i na zasadach zryczałtowanych) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, odbywa się niezmiennie, tak jak do tej pory, w oparciu o przepis art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogiczne zapisy art. 5 ust. 4 b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 9 ust. 4a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w związku z art. 75 kodeksu post. administracyjnego, czyli na podstawie oświadczenia strony.

źródło: MRPiPS