W Dzienniku Ustaw z dn. 15.02.2018 r. pod pozycją 373 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst ustawy z dn. 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu prawnego uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dn. 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 08.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 06.02.2018 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r. wyszczególniono regulacje pominięte w jednolitym tekście omawianego aktu prawnego – dotyczy to przepisów wyżej wskazanych ustaw określających terminy wejścia w życie nowych unormowań.

Ustawa z dn. 23.12.1999 r. określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, którą tworzą państwowe jednostki budżetowe prowadzące gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w art. 11 i 12 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).

Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, przy czym wspomniany wskaźnik może być różny dla poszczególnych grup pracowników.

Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:

  • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
  • sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji tego Ministra, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,
  • nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
  • żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2 cyt. ustawy;

2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z tym że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej następuje w terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 373.