Według danych wstępnych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób. W stosunku do 2018 r. było to więcej o 1,0%.

W 2019 r. liczba pracujących wzrosła względem 2018 r. w większości sekcji. Do sekcji o największym wzroście liczby pracujących (po 3,7%) należały Transport i gospodarka magazynowa oraz Informacja i komunikacja. O ponad 3% wzrosła również liczba pracujących w skupiającej nieco ponad 3 mln pracujących sekcji Zakwaterowanie i gastronomia. Względem roku poprzedniego liczba pracujących zmniejszyła się w trzech sekcjach. W sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa był to spadek o 0,9%, a w sekcjach Obsługa rynku nieruchomości oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo spadek po 0,2%. W 2019 r. największą liczbę pracujących skupiało nadal Przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku. W większości sekcji przeciętne zatrudnienie wzrosło. W analizowanym okresie najwyższy wzrost przeciętnego zatrudnienia miał miejsce w sekcjach Informacja i komunikacja oraz Transport i gospodarka magazynowa – odpowiednio o 5,3% oraz 4,5%. W stosunku do 2018 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w pięciu sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%). Wśród pozostałych sekcji spadek nie był większy niż 1,5%.

Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł. W porównaniu z 2018 r. wzrosło ono o 7,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD. W 2019 r. wahało się od 3195,98 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 8438,91 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35,0% mniej i o 71,6% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2018 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wzrost ten wyniósł od 2,3% w sekcji Pozostała działalność usługowa do 9,8% w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
W 2019 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2018 r. o 150,00 zł i wyniosło 2250,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 45,7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2019 r. W grudniu 2019 r. wynagrodzenie , które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 423,7 tys. pracowników. Było to o 0,2% więcej niż przed rokiem.

źródło: GUS