Przeciętnie w 2019 r. niemal trzy czwarte pracujących pracowało w jednostkach sektora prywatnego, który reprezentowało ponad 90% ogółu jednostek.
Rozkład pracujących był powiązany z wielkością jednostek. Najwięcej pracujących, bo ponad połowę, skupiały jednostki największe, w których pracowało powyżej 49 osób, podczas gdy jednostki tej wielkości stanowiły tylko 8,5% ogółu jednostek w Polsce. Natomiast jednostki, w których pracowało do 9 pracujących skupiały niespełna 1/5 pracujących, ale ich liczba była ponad dwukrotnie większa niż jednostek o liczbie pracujących powyżej 10 osób.

Na koniec 2019 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie:

  • przetwórstwa przemysłowego – 22,0% ogółu pracujących oraz
  • handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 20,2%.

Sekcje te cechuje dominacja jednostek sektora prywatnego. Stąd pracujący we wskazanych sekcjach stanowili niemal 60% ogółu pracujących w sektorze prywatnym (odpowiednio 28,8% i 27,0%). Na sektor publiczny składają się sekcje zdominowane z natury rzeczy przez własność publiczną, takie jak: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne czy działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją. Jednak w strukturze pracujących w sektorze publicznym zaznaczała się dominacja pracujących w sekcji Edukacja. W 2019 r. pracujący w tej sekcji stanowili ponad 1/3 pracujących w tym sektorze. W sektorze prywatnym do licznie reprezentowanych należały także opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 17,8% oraz wspomniana administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 15,7%.

W najmniejszych jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób najwięcej osób pracowało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 31,4%. Po ok. 12-13% pracujących w tej kategorii wielkościowej jednostek związanych było z przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem. W jednostkach, w których pracowało od 10 do 49 osób największą część stanowili pracujący w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 23,8%. Nieco mniejszy był udział pracujących w edukacji – 19,6% i w przetwórstwie przemysłowym – 15,9%. W jednostkach największych liczących powyżej 49 pracujących najwięcej pracujących związanych było z przetwórstwem przemysłowym (28,2%). Niemal o połowę mniejszy udział stanowili pracujący reprezentujący handel; naprawę pojazdów samochodowych (14,7%). W jednostkach tej kategorii wielkości niemal co dziesiąty pracujący związany był z edukacją.

W 2019 r. najliczniejszą grupą zawodów wśród pracujących byli specjaliści. Stanowili oni 22,0% ogółu pracujących (2860,9 tys. osób). Najczęściej pracowali w jednostkach liczących powyżej 49 pracujących – 62,0% z nich. Więcej niż połowa specjalistów związana była z sektorem publicznym – 52,8%. Specjaliści świadczyli pracę głównie w jednostkach działających w edukacji (35,8%), a 13,0% z nich związanych było z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Co dwunasty specjalista pracował w przetwórstwie przemysłowym, a prawie co trzynasty – w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Kolejną, znacznie mniej liczną niż specjaliści grupą zawodów, byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 13,9% ogółu pracujących (1805,9 tys. osób). W większości byli związani z sektorem prywatnym – 92,2%. Dla 53,9% pracujących w tym zawodzie miejscem pracy były jednostki liczące powyżej 49 pracujących. Ponad połowa wykonujących zawody należące do grupy: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracowała w przetwórstwie przemysłowym. Co piąty robotnik przemysłowy lub rzemieślnik związany był z budownictwem, a co jedenasty z handlem; naprawą pojazdów samochodowych.
Podobną liczebnie grupę pracujących stanowili pracownicy biurowi (13,2% ogółu pracujących). Na koniec IV kwartału 2019 r. było ich 1724,2 tys. Najczęściej pracowali
w sektorze prywatnym (78,3%). Niemal połowa zatrudniona była w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (49,3% z nich). Największa część pracowników biurowych wykonywała swoje zadania w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych – 26,4%. Liczącym się miejscem pracy dla pracujących w zawodach należących do tej grupy było także przetwórstwo przemysłowe (13,6%) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,6%).
Porównywalną zbiorowość stanowili pracownicy usług i sprzedawcy (1718,1 tys., co stanowiło 13,2% ogółu pracujących). W jeszcze większej części niż pracownicy biurowi pracowali w jednostkach sektora prywatnego (90,3%). I podobnie jak dla pracowników biurowych dla niemal połowy miejscem pracy były jednostki skupiające powyżej 49 pracujących (48,8%). Największa liczba pracowników usług i sprzedawców pracowała w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych (63,0%).

W pozostałych sekcjach PKD udział pracowników usług i sprzedawców był mniejszy niż 10%, np. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca było to 8,0%, a w przetwórstwie przemysłowym 5,4%.

Na koniec 2019 r. we wszystkich regionach większość pracujących związana była z jednostkami sektora prywatnego. Udział pracujących w sektorze publicznym wahał się od nieco ponad 30% w regionach:

  • podlaskim (32,8%),
  • świętokrzyskim (31,4%) i
  • lubelskim (31,1%) do ok. 20%

w regionach:

  • wielkopolskim (18,7%) oraz
  • dolnośląskim (21,6%).

Na koniec grudnia 2019 r. w Polsce pracowało 6607,5 tys. kobiet. Stanowiły one ok. połowę ogółu pracujących. Udział kobiet wśród pracujących był zróżnicowany w zależności od sektora własności, sekcji PKD oraz grupy zawodów.

Kobiety częściej niż mężczyźni pracowały w sektorze publicznym – 67,0% pracujących w tym sektorze. Biorąc pod uwagę sekcje PKD znaczna przewaga kobiet nad mężczyznami występowała wśród pracujących w jednostkach prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Na dziesięciu pracujących w tej sekcji osiem stanowiły kobiety.
Sfeminizowanie pracujących charakteryzowało także sekcję handel i naprawa pojazdów samochodowych, gdzie ok. 80% stanowiły kobiety. Więcej niż połowę pracujących kobiety stanowiły także w sekcjach:

  • administracja publiczna i obrona narodowa;
  • obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
  • działalność finansowa i pozostała działalność usługowa.

W pozostałych sekcjach udział kobiet wśród pracujących był mniejszy niż mężczyzn. W sekcjach górnictwo i wydobywanie oraz budownictwo na dziesięć osób pracujących przypadała tylko jedna kobieta. W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej na dziesięciu pracujących przypadały tylko trzy kobiety.

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.