Aktualnie o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy z wykroczeniem w przypadku kradzieży decyduje wartość przedmiotu sprawczego w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta również graniczny próg pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. W chwili obecnej wynosi on 525 zł.

Proponowane są zmiany mające na celu ustabilizowanie tego stanu rzeczy poprzez wprowadzenie stałej, granicznej wartości tak jak było to kiedyś. Kwotą progową miałoby być teraz 500 zł – powyżej tej kwoty kradzież stawałaby się przestępstwem.

Prace nad nowelizacją są bardzo zaawansowane, gdyż rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń i niektórych innych ustaw w dniu 14.09.2018 r. został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Projekt ustawy zakłada również inne zmiany. W Kodeksie wykroczeń pojawi się art. 10a, zgodnie z którym jeżeli czyn będący wykroczeniem, za które wymierzono karę lub środek karny, stanowi, wspólnie z innymi czynami, ze względu na łączną wartość mienia przestępstwo, za które wymierzono karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny.

Z kolei w Kodeksie karnym wprowadzony zostanie art. 12 § 2, w myśl którego odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

Podstawa prawna:

Projekt ustawy z dn. 19.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń i niektórych innych ustaw.