Od 01.01.2020 r. obowiązują uszczegółowione przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotyczące ograniczenia kwoty środków z dotacji wypłacanych z budżetów j.s.t. i przeznaczanych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w niesamorządowych szkołach i placówkach (publicznych i niepublicznych).

Chodzi o art. 35 ust. 1 u.f.z.o. Niedługo po jego wejściu w życie okazało się, że nowa regulacja jest nieprecyzyjna i możliwe jest jej stosowanie niezgodnie z założeniami, które przyświecały ustawodawcy.

Wskazany przepis wskazuje, jakie wydatki bieżące mogą zostać pokryte z dotacji wypłacanej szkole lub placówce z budżetu j.s.t., w tym ustala limit środków dotacyjnych, które można przeznaczyć na wynagrodzenia pracownicze. Po nowelizacji regulacje określają ten limit w ujęciu rocznym – wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 250% lub 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Jak wyjaśnia MEN w odpowiedzi na interpelację poselską, przy kalkulowaniu rocznego wynagrodzenia osoby fizycznej, o którym mowa w art. 35 ust. 1–2b u.f.z.o., należy odnosić się do 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, które stanowi 184% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem brutto i nie zawiera pochodnych płaconych przez pracodawcę.

Składają się na nie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS, świadczenia na start oraz tzw. dodatku wiejskiego.

W powołanej odpowiedzi MEN tłumaczy również, że z dotacji można pokrywać wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole, przedszkolu czy placówce oświatowej, o ile wykonywana przez nich praca stanowi realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Według resortu wątpliwości może budzić sytuacja, w której osoba fizyczna będąca organem prowadzącym na przykład szkołę jest jednocześnie pracodawcą dyrektora szkoły i jego podwładnym – organ prowadzący zatrudnia dyrektora szkoły, a ten zatrudnia osobę fizyczną będącą organem prowadzącym szkołę.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to limit określający kwotę środków z dotacji, które można przeznaczyć na jego wynagrodzenie, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Dla przykładu wynagrodzenie pracownika niepublicznej szkoły, zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 20 godzin w tygodniu, w ujęciu rocznym może być pokryte z dotacji maksymalnie w kwocie odpowiadającej 75% 12-krot-nego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Ponadto kwota środków pochodzących z dotacji przeznaczonych na wynagrodzenie osoby, która w tej samej szkole otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, nie może łącznie przekroczyć limitów określonych w nowych przepisach.

Niepubliczna jednostka systemu oświaty dysponująca środkami pochodzącymi z innych źródeł niż dotacja oświatowa może oczywiście to wynagrodzenie pracownika, w części przekraczającej limit ustawowy, pokryć ze środków innych niż dotacje lub po prostu wypłacić wynagrodzenie jedynie ze środków innych niż dotacja.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 17.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.