Według aktualnych regulacji, do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego powołuje się zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest egzamin. Przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

Każdy zespół nadzorujący składa się z:
– w przypadku egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty – co najmniej dwóch,
– w przypadku egzaminu maturalnego – co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jednego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, oraz co najmniej jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce.

Projekty nowelizacji rozporządzeń MEN, które zostały skierowane 08.03.2019 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień pomiędzy resortami, zakładają natomiast możliwość poszerzenia składu zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących o nauczycieli spoza danej szkoły. Jak tłumaczy MEN, dzięki tej zmianie dyrektor ma większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących.

– Uczniowie muszą przystąpić do egzaminów, aby ukończyć rok szkolny, dlatego na prośbę dyrektorów szkół, zmieniamy przepisy projektów rozporządzeń by były bardziej elastyczne. Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, tegoroczne egzaminy odbędą się i nie ma możliwości ich przełożenia. Są one konieczne do przeprowadzenia rekrutacji – powiedziała minister Anna Zalewska.

Powyższe rozwiązanie może być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym, a zatem dotyczyć najbliższych egzaminów, które według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędą się:

  • egzamin gimnazjalny 10–12 kwietnia 2019 r.,
  • egzamin ósmoklasisty 15–17 kwietnia 2019 r.,
  • egzamin maturalny 6–25 maja 2019 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi jednak o pilne wycofanie ww. projektów z procesu legislacyjnego, twierdząc, że występują w ich treści fundamentalne wady prawne.

– Na gruncie obecnie obowiązujących norm prawnych nauczyciel nie jest zobowiązany do wykonywania obowiązków na rzecz podmiotu, który nie jest jego pracodawcą. Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2b KN, nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania określonych czynności związanych z przeprowadzaniem egzaminów, ale tylko na rzecz tej szkoły w której jest on zatrudniony – tłumaczy wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński.

Agata Pąchalska