Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe – dalej u.P.o., resort edukacji ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Oprócz tych priorytetów MEN określa też zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty, wyznaczając kierunki kontroli planowych, ewaluacji oraz monitorowania.

Priorytety MEN na rok 2019/2020

Wypełniając obowiązek ustawowy, na początku lipca resort edukacji ogłosił zestaw priorytetów na kolejny rok szkolny. MEN położy nacisk na sześć zagadnień:

 • profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,
 • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
 • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym oraz wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Tematy kontroli planowych

W roku szkolnym 2019/2020 kuratorzy oświaty przeprowadzą planowe kontrole, w ramach których przyjrzą się:

 1. jak w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonuje monitoring wizyjny,
 2. jak w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych organizowane są zajęcia w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz jak udzielana jest uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 3. jak w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinie w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 4. czy w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowej szkole I stopnia, technikum i szkole policealnej) oferta kształcenia zawodowego jest zgodna z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Tematy ewaluacji problemowych

W ramach ewaluacji problemowych kuratorzy oświaty ocenią, w jakim stopniu szkoły, przedszkola i placówki spełniają wybrane wymagania, nałożone na nie przez prawo oświatowe. Sprawdzą m.in.:

 • czy w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego
  i oddziałach przedszkolnych w podstawówkach procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, oraz czy rodzice są traktowani jak partnerzy,
 • czy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, czy szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, oraz czy rodzice są traktowani jak partnerzy,
 • czy w szkołach dla dorosłych procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • czy biblioteki pedagogiczne zaspokajają potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z ich oferty, współpracują ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju i czy zarządzane są w sposób służący ich rozwojowi.

Tematy monitorowania

W roku szkolnym 2019/2020 monitorowaniu podlegać będą następujące zagadnienia:

 1. realizacja obowiązkowych zajęć WF – w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 2. przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych,
 3. wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym – w przedszkolach, szkołach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach
  rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 u.P.o., a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 u.P.o., obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 4. prowadzenie działalności innowacyjnej – w publicznych szkołach podstawowych,
 5. wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie – w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych,
 6. kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – we wszystkich typach szkół.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.