Negocjacje ws. budżetu

Projekt budżetu UE na 2019 r. został opublikowany przez Komisję Europejską (KE) w dniu 23 maja 2018 r. W dniu 11 lipca br., na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) kraje członkowskie porozumiały się ws. stanowiska Rady UE w odniesieniu do tego projektu.

Z punktu widzenia Polski istotne było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na 2019 r. i pozwolą na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE oraz na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna). Propozycje finansowe zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich.

Dzięki aktywnej postawie zarówno Polski (największego beneficjenta budżetu UE), jak i innych krajów UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w polityce spójności. Rada zgodziła się na zaproponowaną przez KE wysokość środków na projekty finansowane z polityki spójności (niewielkie zmiany, jak czytamy w komunikacie, mają charakter techniczny). Zagwarantowane zostały także środki na zapobieganie kryzysom na południowych i wschodnich granicach UE.

Polska poparła przedłożony kompromis jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z PE.

Podczas posiedzenia Komitetu wypracowano również wspólną deklarację, która zobowiązuje KE do zaprezentowania zmian w budżecie UE w trakcie 2019 r. Ma to nastąpić w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów przez państwa członkowskie.

Dalsza procedura budżetowa

Zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny. Formalna akceptacja budżetu nastąpi dopiero na przełomie sierpnia i września, czyli po upływie 8-tygodni przewidzianych na opiniowanie przez parlamenty narodowe.

Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje Parlament Europejski – ma to miejsce pod koniec października. Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza, która trwa 21 dni. Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i PE będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (nastąpi to na przełomie listopada i grudnia).

Źródło: https://ec.europa.eu