Taki wynik naszego eksportu udało się osiągnąć w warunkach spowolnienia w europejskim przemyśle (od listopada 2018 r. produkcja przemysłowa w UE spadała w ujęciu rocznym średnio o niemal 2 proc.), co jest pokłosiem osłabienia popytu w otoczeniu strefy euro, w tym w Chinach, ale także popytu wewnętrznego w samej strefie euro.

Obroty towarowe w Unią Europejską

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się eksport towarów do UE, tj. o 3,4 proc., do 60,5 mld EUR. Jednak w UE znalazły się też rynki, które w omawianym okresie napędzały nasz eksport, tj. np. Austria (wzrost o ok. 22 proc., tj. o ponad 0,3 mld EUR) i Niderlandy (o 8,3 proc., tj. o ok. 270 mln EUR) oraz kraje, które obecnie raczej uchodzą za słabsze ogniwa UE, tj. Francja (wzrost o 6,2 proc., tj. o ok. 265 mln EUR), Wielka Brytania (wzrost o 5,6 proc., tj. o 250 mln EUR). W tej grupie znalazły się także takie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, jak Węgry (wzrost o 11,5 proc., tj. o 220 mln EUR) i Słowacja (o 10,4 proc., tj. o 187 mln EUR). Można to w pewien sposób tłumaczyć coraz większą konkurencyjnością jakościowo – cenową naszych przedsiębiorstw, a w odniesieniu do Wielkiej Brytanii dodatkowo budowaniem zapasów przed brexitem.

Obroty towarowe z krajami pozaunijnymi

Równolegle polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na pozaunijnych rynkach rozwiniętych, gdzie eksport towarów w okresie pierwszych 4 miesięcy br. zwiększył się o ok. 15 proc., do blisko 5,4 mld EUR. W szczególności korzystnie wyróżniały się tu Norwegia (wzrost eksportu o ok. 21 proc., tj. o 150 mln EUR) oraz odległe geograficznie USA, Kanada czy Japonia, na które sprzedaż rosła odpowiednio o ok.: 14,5 proc., 22 proc. i 32 proc.

Pierwsze 4 miesiące br. to okres dalszego odbudowywania pozycji krajów WNP w naszym eksporcie. W analizowanym okresie sprzedaż towarów do tej grupy państw wzrosła o 12,5 proc. (do 4,6 mld EUR), co zaowocowało zwiększeniem ich udziału w naszej całkowitej sprzedaży do 6,1 proc. Wzrost eksportu notowano do większości krajów WNP, w tym do Rosji o 9,4 proc. (o ok. 192 mln EUR), na Ukrainę o ok. 14 proc. (o 190 mln EUR) oraz na Białoruś o 19,3 proc. (81,5 mln EUR).

Nadal wolno rósł eksport towarów do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 2,9 proc. (do blisko 5,1 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży. Np. dynamicznie zwiększyła się ona do Chin (o ok. 40 proc., tj. o 224 mln EUR), Egiptu (o ok. 90 proc., tj. o 65 mln EUR) czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 40 proc., tj. o 57,5 mln EUR), a z drugiej strony znacznie spadła do Turcji (o 34 proc., tj. o 330 mln EUR) czy Tajlandii (o 55 proc., tj. o 71 mln EUR).

Przekrój towarowy

W przekroju przedmiotowym najbardziej w ujęciu nominalnym zwiększyła się sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 570 mln EUR, tj. o 8 proc.,), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 508 mln EUR, tj. o 5 proc.), oraz pojazdów nieszynowych oraz ich części (o ok. 355 mln EUR, tj. o 4 proc.).

Źrodło: MPiT, GUS