Ubiegłoroczne tempo wzrostu obu strumieni handlu było najszybsze od 2011 r. Wyższy wzrost importu wynikał z kilku czynników, w tym m.in.: utrzymującego się silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia w inwestycjach, wzrostu cen ropy naftowej oraz aprecjacji złotego.

Trzeci rok z rzędu, notowaliśmy nadwyżkę, która w 2017 r. wyniosła ponad 0,4 mld EUR.

Wyniki polskich obrotów towarowych odzwierciedlały wyraźne ożywienie światowej gospodarki, przyspieszenie globalnych obrotów i popytu, jak również ogólne polepszenie nastrojów. Wg MFW światowy PKB przyspieszył w 2017 r. o 0,5 pkt. proc., do 3,7% (r/r), a globalny wolumen handlu towarów i usług aż o 2,2 pkt. proc., do 4,7%. W obu przypadkach były to najlepsze wyniki od roku 2011.

Eksport per capita w 2017 r. wyniósł 5,3 tys. EUR wobec 4,8 tys. EUR w 2016 r.

Na liście 5 najważniejszych rynków eksportowych w 2017 r. znalazły się: Niemcy – 27,4% udziału, Czechy – 6,4% (awans o jedną pozycję w stosunku do roku 2016), Wielka Brytania – 6,4% (spadek o 1 pozycję), Francja – 5,6% oraz Włochy – blisko 5%.

Lista 5 najważniejszych dostawców towarów do Polski w 2017 r. prezentowała się tak samo jak w 2016 r., tj.: Niemcy – ok. 23% udziału, Chiny – ok. 12%, Rosja – 6,5%, Włochy – 5,3%, Francja – ok. 4%. Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 10% (do 162,4 mld EUR), w tym do Niemiec nieznacznie ponad 10%, Czech o ok. 7,5%, Wielkiej Brytanii o 5,5%, Francji o 12,5% oraz Włoch o ok. 13,5%.

Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł ok. 80%.  Wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o ok. 13,5% (do 13,6 mld EUR), w tym do USA o ok. 27%, Norwegii o ok. 6,5% oraz Szwajcarii o 12%. Udział tej grupy rynków w łącznym polskim eksporcie wyniósł 6,7% wobec 6,5% w 2016 r.

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o ok. 19% (do 12,6 mld EUR), w tym do Rosji o 18,5%, na Ukrainę o ok. 23% oraz na Białoruś o blisko 8,5%. Udział WNP w eksporcie Polski zwiększył się o 0,5 pkt. proc., do 6,2%.

Niekorzystnie w 2017 r. kształtował się eksport na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się, który zwiększył się zaledwie o 2,6% (do ok. 15,1 mld EUR). Dynamika eksportu do poszczególnych rynków tej grupy rozkładała się bardzo nierównomiernie. Szybko rosła sprzedaż m.in. do Chin (o ok. 19%), Serbii (o prawie 16%) oraz Meksyku (o ok. 26%); wolno na nasz główny rynek eksportowy z tej grupy, Turcji (o ok. 3,5%), a do kilku istotnych państw odnotowano jej spadek, w tym m.in. do: Arabii Saudyjskiej (o ok. 13,5%) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich  (o ok. 17%).

Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie w 2017 r. były: maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i akcesoria (ok. 24% udziału w łącznym eksporcie), pojazdy oraz ich części i akcesoria (blisko 12%), meble (4,8%), tworzywa sztuczne i artykuły z nich (4,8%) oraz wyroby z żeliwa i stali (3,2%).

Towary zaawansowane technologicznie odpowiadały za 8,6% całkowitego polskiego eksportu w 2017 r.

Polska wymiana handlowa z zagranicą ma charakter wewnątrzgałęziowy. W związku z tym struktura przedmiotowa importu zbliżona jest do tej w eksporcie. W 2017 r. dominujące znaczenie miały tu:  maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i akcesoria (ok. 24% udziału), pojazdy oraz ich części i akcesoria (9,7%), paliwa mineralne (ok. 7%), tworzywa sztuczne i artykuły z nich (ok. 6%) oraz żelazo, żeliwo i stal (ok. 4%).

W 2017 r. największe dodatnie saldo zostało wygenerowane w pozycjach: meble (7,7 mld EUR), pojazdy oraz ich części i akcesoria (4,3 mld EUR), mięso i podroby jadalne (3 mld EUR), drewno i wyroby z drewna (2,6 mld EUR) oraz tytoń i przetworzone namiastki tytoniu (2,2 mld EUR).

Największy deficyt zanotowano w pozycjach: paliwa mineralne (9,4 mld EUR), żelazo, żeliwo i stal (3,7 mld EUR) oraz tworzywa sztuczne i artykuły z nich (2,7 mld EUR) oraz chemikalia organiczne (2,6 mld EUR) oraz produkty farmaceutyczne (1,8 mld EUR).

Źródło: www.mpit.gov.pl