Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2019 r. wyniosła 984,7 tys. osób (w tym 541,5 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2018 r. o 15,9 tys. osób (tj. o 1,6%) oraz niższa o 107,4 tys. osób (tj. o 9,8 %) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
W porównaniu z IV kwartałem 2018 r., wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji mężczyzn o 17,0 tys. (tj. 4,0%), natomiast wśród populacji kobiet dnotowano spadek o 1,2 tys. (tj. 0,2%). W stosunku do marca 2018 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 57,8 tys. osób (tj. o 11,5%) oraz o 49,7 tys. (tj. o 8,4 %). W stosunku do IV kwartału 2018 roku, w końcu marca 2019 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 14 województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: pomorskim (o 4,0%), wielkopolskim (o 3,2%) i dolnośląskim (o 3,0%). Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w województwie opolskim (o 0,3%). W województwie lubuskim liczba bezrobotnych utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu z marcem 2018 roku, bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: śląskim (o 13,6%), wielkopolskim (o 13,3%), warmińsko-mazurskim (o 11,7%) oraz opolskim (o 11,4%).

Stopa bezrobocia w końcu marca 2019 r. wyniosła 5,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,1 p. proc. wyższa niż w IV kwartale 2018 r., w porównaniu do marca 2018 roku była niższa o 0,7 p. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,4%), kujawsko-pomorskim (8,8%), podkarpackim (8,7%) oraz świętokrzyskim (8,3%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (3,2%), śląskie (4,4%), małopolskie (4,8%) oraz mazowieckie (4,9%).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu marca 2019 r. zbiorowość ta liczyła 861,7 tys. (tj. 87,5% ogółu zarejestrowanych), wobec 948,6 tys. (86,8 %) w marcu 2018 r. W tej grupie 38,7 tys. osób, tj. 4,5% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 45,4 tys., tj. 4,8%).

W końcu I kwartału 2019 r. prawa do zasiłku nie posiadało 827,5 tys. osób (84,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 929,6 tys. osób (85,1%) w I kwartale 2018 r. Spośród tej grupy bezrobotnych 44,8% to mieszkańcy wsi.

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu marca 2019 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł – 50,5%.

Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 25,7%, poniżej 25 roku życia – 11,8%, natomiast 26,9% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,1%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 20,5% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełno-sprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,2%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,3%.

źródło: GUS