W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw.

Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej na prewencję konieczne stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.

Nowelizacja określa m.in. kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Doprecyzowano także zasady konkursu o dofinansowanie, przeprowadzanego przez prezesa ZUS oraz określono maksymalną wysokość dofinansowania. Ustawa ustala także zasady przekazania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

Wybór projektów przygotowanych przez płatników składek objętych dofinansowaniem dokonywany będzie nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.

Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez Zakład, a następnie ocenie merytorycznej przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych przedstawionych w projekcie. Po dokonaniu oceny merytorycznej przez eksperta zostanie utworzona lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych projektów. Dofinansowanie wybranego w konkursie projektu nastąpi w drodze umowy o dofinansowanie zawartej między Zakładem a płatnikiem składek, w ramach posiadanych przez Zakład środków finansowych na realizację projektu.

Prezes Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustali regulamin konkursu, który określi m.in: rodzaj obszarów technicznych, termin, miejsce i formę składania wniosków, szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów, sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.

Program jest otwarty dla wszystkich płatników składek, przy czym preferencyjne warunki ustawiono dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W konkursie może brać udział płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenia zdrowotne i podatków oraz nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.rcl.gov.pl, oprac. B. Opar