W dniu 12.04.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach. Aktualnie prace zostały skierowane do Sejmu.

Jak wskazano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowanie projektu ustawy wynika z konieczności dostosowania na poziomie minimum implementacyjnego, krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dn. 04.02.2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE L 60/1).

Kluczowym założeniem projektowanej ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów oraz sprawności kontroli tego systemu i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

W projekcie znajdują się regulacje związane z procesem uzyskiwania homologacji typu tachografów i ich elementów składowych, testami funkcjonalności oraz badań eksploatacyjnych tachografów, uprawnień dla techników warsztatu, uzyskiwana i cofania zezwoleń na prowadzenie warsztatu oraz audytu i kontroli ich działalności, a ponadto także wydawaniem kart do tachografów cyfrowych, kontroli przewoźników drogowych i kierowców pod kątem prawidłowego użytkowania tachografów oraz nadzoru nad systemem.

Pierwsza część wspomnianych zagadnień będzie pozostawać w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar, natomiast druga część – w kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Krótko mówiąc, nowe przepisy umożliwią wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tachografów oraz ograniczą ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Ponadto projekt ustawy zawiera również zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ustawa ma wejść w życie od 01.06.2018 r., przy czym część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

Źródło: premier.gov.pl           rcl.gov.pl