Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł 2017 50 000,00 euro 215 000,00 zł1) 2016 50 000,00 euro 212 000,00 zł2) 1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października,...

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2017 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika1) 1 200 000,00 euro 5 157 000,00 zł2) Limit przychodów zobowiązujący do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych3) 2 000 000,00 euro 8 595...

Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Okres obowiązywania Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł1) Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) 01.01.2017 - 31.12.2017 250 000,00 euro 1 074 400,00...

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stawki Podatnicy uzyskujący przychody od jednego pracodawcy Podatnicy uzyskujący przychody od dwóch lub więcej pracodawców Miejsce pracy w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje podatnik Miejsce pracy w...

Ulga na wychowanie dzieci za 2016 rok

Wysokość odpisu na dzieci Liczba dzieci łącznie Odpis w zł jedno 1112,04 dwoje 2224,08 troje 4224,12 czworo 6924,12

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku Kwota wolna od podatku Do 6600 zł rocznie Nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego Wyższa niż 6600 zł i niższa niż 11 000 zł rocznie Kwota wolna stopniowo zmniejsza się...

Stawki i progi podatkowe

Rok Próg 1 Próg 2 Stawka Kwota Stawka Kwota 2017 18 % 556.02 zł 32 % 15395.04 zł

Najnowsze artykuły