Pracownicze Plany Kapitałowe propozycją dla przyszłych emerytów

„Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie...

Od marca 2018 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

Od 1 marca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Od 01.03.2018 r. zmianie ulegają kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent. Przeciętne wynagrodzenie w...

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia...

Emeryci i renciści łatwo przekażą 1% podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego br. Formularze PIT trafią...

Od marca 2018 r. wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów

Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 stycznia 2018 r. (M.P. poz. 147) ryczałt energetyczny od marca...

ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r.

1% na rzecz OPP Świadczeniobiorcy (emeryci lub renciści), którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w I kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Najnowsze artykuły