Krajowy Rejestr Karny – ogłoszono nową wersję przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r. pod pozycją 1158 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2019 r. pod pozycją 1111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.05.2019 r., w załączniku do...

Pracownicze plany kapitałowe – e-book

Od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zobowiązują praktycznie wszystkich pracodawców do wdrożenia w firmie dodatkowej...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2019 r. pod pozycją 1010 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do...

Zmiana w ustawie o FUS wprowadzona regulacjami wdrażającymi RODO

Z dniem 4 maja weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Likwidacja profilowania pomocy dla bezrobotnych – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia

Z dniem 14 czerwca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Kodeks wykroczeń – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2019 r. pod pozycją 821 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do...

Nowe przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców

Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. pod pozycją 785 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – aktualne jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod pozycją 688 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły