Ustawa o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z RP obywateli państw członkowskich...

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2019 r. pod pozycją 293 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej – wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania

W związku z możliwością prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wynikającą z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 94 pkt...

Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Obecnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej, przy czym dokumentacja w tej formie jest równoważna z...

Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru

W rozdziale 5 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”,...

Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem...

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jednym z kluczowych zagadnień uregulowanych w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji...

Wzory deklaracji składanych PFRON – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2019 r. pod pozycją 172 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.01.2019 r., w załączniku do którego został...

Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

W zależności od stażu pracy pracownikowi co do zasady przysługuje w trakcie roku kalendarzowego 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, chyba że jest objęty...

Zatrudnienie socjalne – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2019 r. pod pozycją 217 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz zabezpieczenie...

W przepisach par. 7 oraz 8 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)...

Najnowsze artykuły