Zaostrzenie odpowiedzialności wykroczeniowej w związku z niewydaniem świadectwa pracy

Nowelizacja do k.p., która wchodzi w życie z dniem 7 września br., opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1043, przewiduje także zmiany w zakresie odpowiedzialności...

Rekrutacja pracownika – spełnienie obowiązku informacyjnego

Do spełnienia obowiązku informacyjnego nakładanego przez RODO zobowiązane są podmioty przetwarzające dane osobowe. W przypadku rekrutacji obowiązek ten powinien być spełniony jeszcze przed jej...

PIP skontroluje tworzenie PPK

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidziane zostały kontrole. Dotyczyć one będą wypełniania...

Pracodawca musi zapewnić napoje w upalne dni

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych...

Kodeks pracy 2019 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w...

Projekt noweli przepisów dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rząd przyjął projekt noweli rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r....

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – projekt zmian w rozporządzeniu

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń...

Zmiany we wzorze świadectwa pracy – rozwiązania proponowane przez resort pracy

Przygotowany przez resort pracy projekt noweli do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz....

Nowa Minister w resorcie pracy

W związku z faktem, że Elżbieta Rafalska uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego, jej funkcję obejmie Bożena Borys-Szopa. Bożena Borys-Szopa urodziła się 11 marca 1954 roku...

Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych – nowe regulacje

postępowanie w zakresie sprawdzania kwalifikacji niezbędnych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, które zawarto w rozp. MPiT z dnia 21 maja 2019 r. w...

Najnowsze artykuły