Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Na posiedzeniu przedstawiono projekt planu finansowy Funduszu Pracy na 2018 rok oraz projekt planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2018 rok. Przedstawiono propozycje...

MRPiPS o urlopach rodzicielskich

Rodzicom po narodzinach dziecka przysługują dwa rodzaje płatnego urlopu: urlop macierzyński (20 tygodni), urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie urlopu przysługującego na opiekę...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – zmiany w przepisach

Powyższe zmiany wynikają z rozp. nowelizującego wydanego przez MEN dnia 11.08.2017 r. (Dz.U. poz. 1607) i mają na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do nowych...

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Urlopy dla rodziców

Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To...

Stypendium dla bezrobotnych – zmiana definicji ustawowej

Korekta zapisu zawierającego definicję wyrażenia „stypendium” wynika z ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r....

Od 01.09.br. obowiązują zmiany w Kodeksie pracy wynikające z Prawa oświatowego

Z dniem 01.09.br. wchodzi w życie, z wyjątkami, ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz....

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne – nowe przepisy

Wymienioną ustawę stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny, czyli do osób: wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Świadczenia pieniężne dla pracodawców za okres odbywania przez pracowników ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby...

Chodzi zatem o świadczenie pieniężne przysługujące pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy lub żołnierzem obrony terytorialnej (OT) za okres odbywania...
Foto: prezydent.pl / Materiały prasowe

Kodeks pracy 2017: Prezydenckie propozycje zmian

Trudności związane z korzystaniem z niektórych uprawnień pracowniczych sygnalizowali sami pracownicy, przede wszystkim w korespondencji kierowanej do Kancelarii Prezydenta RP.   Projekt ustawy zmienia przepisy ustawy z...

Najnowsze artykuły