BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM – jednolite przepisy wykonawcze

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. uwzględniono zmiany wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MRPIPS dnia 23.12.2016 r. (Dz. U. poz. 2284, ze...

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 18.01.2018 r. pod pozycją 151 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Substancje chemiczne i ich mieszaniny – aktualne przepisy

Marszałka Sejmu RP z dn. 24.11.2017 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych...

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 18.01.2018 r. pod pozycją 151 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Z dniem 10.08.2018 r. wejdą w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRiF z dn. 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

BHP w odlewniach metali – nowe przepisy wykonawcze

17Wydanie nowego aktu wykonawczego zostało podyktowane koniecznością dostosowania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników do aktualnych warunków wykonywania pracy w odlewniach metali, ukształtowanych...

Praca zimą – napoje i posiłki profilaktyczne

We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1...

Uprawnienia specjalisty ds. BHP

„Sprawa dotyczy wskazanego w rozporządzeniu w sprawie służby bhp rocznego stażu dającego uprawnienia specjalisty ds. BHP w kontekście zatrudnionego przeze mnie pracownika. Czy pracownik...

Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez...

Którym pracownikom przysługuje dofinansowanie na zakup okularów?

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu ... (...) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie...

Najnowsze artykuły