Badania lekarskie na potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Z dniem 2 października br. weszły w życie przepisy nowego rozp. MZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia...

Służba medycyny pracy – zmiany wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie...

Prezes PKN ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych

Dnia 12 lipca 2018 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień...

Mniej wypadków przy pracy w pierwszym półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 37007 osób i była...

Dozór techniczny – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r. pod pozycją 1351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do...

BHP w zakładzie pracy – nowe przepisy w zakresie NDS i NDN

Z dniem 21 sierpnia br. wejdą w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i...

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale...

Szkolenie wstępne dla personelu firmy i pracodawcy

„Czy nowego prezesa należy poddać szkoleniom wstępnym z zakresu przepisów BHP? Czy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Jeśli tak, to kto powinien przeprowadzić takie szkolenia?” Pytanie...

Badania lekarskie pracowników

„Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu nie zawsze musi się kierować na badania lekarskie i można oszczędzić koszty? Pracownik ma ważne...

Wyniki kontroli PIP za ubiegły rok

Rada Ochrony Pracy zapoznała się ze sprawozdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z niego, że w ubiegłym roku dzięki kontrolom PIP  zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla...

Najnowsze artykuły