Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Dla kogo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

ZUS wyjaśnia. Wszystko o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Jeśli byłeś nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem, możesz ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Sprawdź komu, kiedy...

Urlop dla poratowania zdrowia

Obowiązują nowe przepisy wykonawcze nt. orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia. Dnia 24.01.2018 r. weszło w życie ... (...) nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania...

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Komu przysługują wcześniejsze emerytury? Jak są obliczane i jakie są zasady przyznania? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie? Jak wygląda sprawa ustalania stażu...

Ile może mieć godzin ponadwymiarowych nauczyciel?

„Pracownik jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku nauczyciela j. polskiego. Od 01.02.2018 r. osoba ta będzie miała 9 godzin zastępstw w bibliotece...

Dzień wolny za święto w sobotę

Komu należy się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę? „W związku z tym, że w tym roku Święto Trzech Króli przypada w...

Trzyletni program podwyżek dla nauczycieli

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876), w art. 9 ust. 2, zapisano, że kwota bazowa dla nauczycieli, na...

Zmiany w ocenie pracy nauczycieli i dyrektorów

Dnia 07.11.2017 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu...

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

Należy zauważyć, że w chwili obecnej ocena nauczyciela jest dokonywana ... (...) na wniosek określonych podmiotów w Karcie Nauczyciela, natomiast nie ma związku z awansem....

Opieka na zdrowe dziecko

„Opieka nad dzieckiem dla nauczyciela. Jak przeliczyć nauczycielowi urlop z tytułu opieki nad dzieckiem np. dnia 24.11.2017 r. (piątek) nauczyciel ma 2 godz. lekcji...

Praca nauczycieli

"Czy istnieje podstawa prawna, która umożliwia prowadzenie w tej samej klasie jednego przedmiotu przez dwóch nauczycieli? Bez podziału na grupy np. jeden ma 3...

Najnowsze artykuły