Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki....

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na zastępstwo, może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Zatrudnienie na cały etat.” Zgodnie z ... (...) art. 10 ust. 2...

Umowy cywilne dla nauczycieli to wyjątki

„Jak obliczyć etat dla nauczyciela szkoły zaocznej - 15 godzin na cały semestr?” Zgodnie z ... (...) art. 10a Karty Nauczyciela, który został wprowadzony do tej ustawy...

Zmiany w pomocy psychologicznej w poradniach i placówkach oświatowych

Od początku września 2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli...

Ograniczenie etatu na urlopie zdrowotnym a wynagrodzenie

Czy w takim przypadku należy obniżyć pensję nauczyciela? Czy urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem? „Nauczycielka mianowana przebywa na rocznym urlopie dla poratowania...

Dokumentacja RODO w niepublicznym przedszkolu

„Chciałabym zapytać o dokumentację RODO jaka obowiązuje w naszym niepublicznym przedszkolu. Czy jesteście Państwo w stanie skompletować całość takich dokumentów? Interesuje mnie również szkolenie...

Dofinansowanie szkoleń

„Od niedawna prowadzę niepubliczne liceum ogólnokształcące. Zamierzam wziąć udział w płatnym szkoleniu. W związku z VAT poproszono mnie o złożenie oświadczenia zawierającego następującą treść:...

Zmiany w urlopach dla stanowisk kierowniczych

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła do Karty Nauczyciela zmiany dotyczące wymiaru i terminu ... (...) udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole. Od...

Zmiana siedziby przedszkola

„Prowadzę pod jednym adresem przedszkole i szkołę niepubliczną. Niestety w budynku mamy już bardzo ciasno. W tej chwili niespodziewanie nadarza się okazja wynajęcia budynku...

Zapis w świadectwie pracy

„Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r., z dniem 01.09.2018 r. będzie z nim rozwiązana umowa...

Najnowsze artykuły