Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Nowa ustawa o usługach turystycznych

„Nasza Fundacja (XYZ) w ramach swojej działalności prowadzi wypoczynek dla dzieci i młodzieży jako placówka oświatowa i jako niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do tej pory...

Nowości w urlopach dla dyrektorów

Jak należy udzielać urlopów dyrektorom szkół od 01.01.2018 roku? Zmiany dotyczą również wicedyrektorów i osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych...

Finansowanie oświaty – zmiany od 2018 roku

Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela i ustawach regulujących system oświaty – podsumowanie. Od 01.01.2018 r., co do zasady, obowiązuje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zwana...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje według nowych przepisów

Zasady ustalania wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 01.01.2018 r. Zgodnie z ... (...) art. 127 ust. 10 ustawy...

Zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej

Z dniem 01.01.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Jedną...

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Samorządowcy: nowa podstawa prawna do podejmowania uchwał w sprawie opłat za przedszkola. Finansowanie zadań oświatowych – nowe przepisy dotyczące: wysokości opłat, warunków zwolnień z opłat...

Zmiany dla nauczycieli w ustawie okołobudżetowej

Dnia 24.11.2017 r., na 52. posiedzeniu, sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – czyli tzw. ustawę okołobudżetową...

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie po zmianach

Sprawy przeprowadzania powyższych egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, określa rozp. MEN z dn. 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminów

Dnia 16.11.2017 r. weszły w życie zmiany w ... (...) rozporządzeniu MEN z dn. 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego...

Prawo o szkolnictwie wyższym – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2017 r. pod pozycją 2183 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.10.2017 r., w załączniku do którego została...

Najnowsze artykuły