Telepraca

W obecnym stanie prawnym kwestie zatrudnienia pracowników w formie telepracy uregulowano w rozdz. IIb Działu 2 k.p. (art. 675–6717). Z dniem 5 czerwca 2018...

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika

Obligatoryjne postanowienia umowy o pracę Przepisy art. 29 § 1 k.p. określają katalog postanowień, które obowiązkowo należy zawrzeć w każdej umowie o pracę, a także odpowiednio w innych aktach...

Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy szczegółowo określają zakres informacji o charakterze personalnym, jakich pracodawca może wymagać od kandydata na pracownika. Niniejsze unormowania, wynikające z...

Ochrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika Jak wynika z regulacji odsyłającej zawartej w art. 221 § 5 k.p. w zakresie nieunormowanym w art....

Nawiązanie stosunku pracy

Nawiązanie stosunku pracy jako czynność prawna Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy - bez względu na podstawę prawną tego stosunku - wymaga zgodnego oświadczenia...

Ważność postanowień umownych oraz rodzaje umów o pracę

Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....

Najnowsze artykuły