Prawo do odprawy pieniężnej oraz jej wysokość

Uprawnienia w zakresie odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w razie utraty zatrudnienia w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia uregulowano w art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 13.03.2003 r....

Zakres stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych oraz definicja zwolnienia grupowego

Postępowanie dotyczące grupowych oraz indywidualnych zwolnień przeprowadzanych z przyczyn nieleżących po stronie pracowników uregulowano w przepisach ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych...

Obowiązki pracodawcy związane z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych

Obowiązek konsultacji zamiaru dokonania grupowego zwolnienia Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego...

Tryb przeprowadzania zwolnień grupowych oraz zakres stosowania przepisów ochronnych

Jak stanowi art. 12 ustawy o zwolnieniach grupowych, przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie...

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wym. ustawy, zwolnienie indywidualne następuje w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków...

Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie postępowania dotyczącego ponownego zatrudnienia uregulowano w art. 9 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania...

Najnowsze artykuły