Dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wynagradzanie młodocianych

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych Począwszy od dnia 01.09.2017 r. kwestie dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników uregulowano w art. 122 ustawy z dn. 14.12.2016 r....

Badania lekarskie pracowników młodocianych oraz wykazy prac wzbronionych

Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych polega na ustaleniu określonych standardów w zakresie badań lekarskich, dobowego czasu pracy, zakazu pracy w nadgodzinach i w...

Refundowanie wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Zgodnie z § 8 wymienionego powyżej rozp. MPiPS z dn. 25.06.2014 r. refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od...

Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

Pracownika młodocianego można zatrudnić nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach zatrudniania młodocianych. Zasady zatrudniania pracowników młodocianych przy...

Zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz osób niemających 16 lat

Dopuszczalność zatrudnienia młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia MPiPS z dnia 05.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie...

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z młodocianymi pracownikami

Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego Przepis art. 194 k.p. stanowi, że do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego...

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Ogólne zasady dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2...

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników

Przepis art. 190 § 2 k.p. stanowi, że zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione. Od tej generalnej zasady ustawodawca przewidział...

Najnowsze artykuły