Ustalenia pokontrolne

Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez PIP Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy należy odpowiednio udokumentować poprzez sporządzenie protokołu pokontrolnego lub notatki urzędowej. Zasady postępowania...

Środki prawne przewidziane w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy

Uprawnienia PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy Jak wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji...

Sankcje przewidziane w razie utrudniania lub udaremniania działalności organów kontrolnych

Odpowiedzialność karną podmiotów za zakłócanie czynności kontrolnych, do których uprawnione są organy PIP oraz PIS, określono odpowiednio w przepisach k.p. i w ustawie z...

Zmiana czasu: jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 29 października 2017 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie...

Zwolnienia od pracy

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Poszczególne regulacje k.p. określają przypadki, w których pracownikowi przysługują płatne...

Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy

Kodeks pracy ustanawia szereg regulacji prawnych nakładających na pracodawcę określone ograniczenia w zakresie stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem. Już samo ustalenie...

Przepisy o promocji zatrudnienia – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określono w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i...

Odprawa pośmiertna

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika<, gdy jego śmierć nastąpiła: w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do...

Gdy pracownik choruje

Pracownikom przysługują dwa rodzaje świadczeń chorobowych: 1) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – tzw. wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, 2) zasiłek chorobowy z...

Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 176 § 1 k.p. kobiety w ciąży i kobiety...

Najnowsze artykuły