Obowiązek przesunięcia terminu urlopu przez pracodawcę

Co do zasady urlop wypoczynkowy jest udzielany zgodnie z planem urlopowym lub na podstawie porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Niemniej jednak może zdarzyć się...

Czy pracodawca może odwołać z urlopu?

Zgodnie z przepisem art. 167 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności...

Czym jest plan urlopowy i jakie są warunki jego ustalania?

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ustala go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów...

Organy kontrolne oraz podmioty podlegające kontroli

Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako...

Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem

Uprawnienia pracownicze dotyczące urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich zostały uregulowane w Dziale 8 Kodeksu pracy. Należy wskazać, że 2 stycznia 2016 r. weszły...

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z przepisem art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się tego...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdz. 4 ustawy...

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz rodzaje przysługujących świadczeń

Problematykę wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych uregulowano w Dziale X rozdz. 7 k.p. i w odrębnych przepisach zarówno rangi ustawowej, jak również wykonawczej....

Praca w niedziele i święta

W treści nin. punktu przedstawiono regulacje ustawowe dotyczące dni wolnych od pracy (niedziel i świąt). Omówiono ponadto przepisy k.p. ustanawiające zakaz pracy w niedziele...

Najnowsze artykuły