Świadectwo pracy

Regulacje prawne dotyczące zasad sporządzania świadectwa pracy oraz jego wydawania osobom uprawnionym zawarto w art. 97–99 k.p. i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia...

Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  Pracodawcy są obowiązani ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy czym obowiązki w tym zakresie stanowią element katalogu podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 k.p.)...

Obowiązki pracodawcy

Zobowiązaniowy charakter relacji prawnej, jakim jest stosunek pracy wymaga wyraźnego sprecyzowania obowiązków pracodawcy i pracownika. Przepisy zawarte w art. 94 k.p. stanowią ramową konstrukcję prawną obejmującą zasadnicze,...

Monitoring w zakładzie pracy – nowość w Kodeksie pracy

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000),...

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Akty prawne określające zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy Zbiorem przepisów rangi powszechnie obowiązującej, regulujących zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy jest...

Podróże służbowe

Z dniem 01.03.2013 r. weszły w życie nowe regulacje wykonawcze określające wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży...

Obowiązki pracownika

Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę - stanowi podstawowe zobowiązanie pracownika wynikające z nawiązania...

Regulamin pracy

Regulamin pracy jako zakładowe źródło prawa pracy Regulamin pracy jest jednym z podstawowych aktów zakładowego prawa pracy, regulującym kwestie organizacyjne i porządkowe związane z procesem...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Kara upomnienia oraz kara nagany W obecnym stanie prawnym pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie przez niego:...

Najnowsze artykuły