Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Materiały i procesy technologiczne Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Obowiązki pracodawcy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników określono w przepisach rangi ustawowej (art. 226–233 k.p.) oraz w regulacjach wykonawczych, spośród których największe znaczenie...

Badania profilaktyczne pracowników

W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez...

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy Szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera i felczera oraz sposób dokumentowania...

Choroby zawodowe

W rozdz. VII Działu X k.p. (art. 234–2371) określono obowiązki pracodawcy oraz innych podmiotów w zakresie postępowania związanego z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Kwestie postępowania...

Najnowsze artykuły