Urlop na żądanie a wymiar urlopu przysługujący w danym roku

Każdego roku pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Jest to specyficzny rodzaj urlopu, gdyż chęć wykorzystania tego urlopu pracownik zgłasza najpóźniej...

Opieka nad dzieckiem, gdy drugi rodzic nie pracuje

Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od...

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach...

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Okoliczności, w których cudzoziemcom można powierzyć legalnie wykonywanie pracy w Polsce – bez wymogu posiadania stosownego zezwolenia – zostały wyszczególnione w rozp. MPiPS z...

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

W przepisie art. 672 k.p. określono minimalne standardy zatrudnienia, jakie należy zapewnić w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy...

Choroba w trakcie umowy na okres próbny

Jeśli w czasie trwania umowy na okres próbny pracownik zachoruje, przysługuje mu normalny zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia w czasie pierwszych 33 dni...

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP określono w obowiązujących od dn. 02.05.2015 r. przepisach rozp. MPiPS z dn. 01.04.2015 r. w...

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Kwestie dotyczące podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP regulują postanowienia rozdz. 16, zawarte w przepisach art. 87–88m i 90–90a ustawy z dn. 20.04.2004...

Ochrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika Jak wynika z regulacji odsyłającej zawartej w art. 221 § 5 k.p. w zakresie nieunormowanym w art....

Najnowsze artykuły