Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Ile dni na zasiłku opiekuńczym

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego wypłaty określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U....

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Pracodawca musi zapewnić napoje w upalne dni

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych...

Urlop na żądanie a wymiar urlopu przysługujący w danym roku

Każdego roku pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Jest to specyficzny rodzaj urlopu, gdyż chęć wykorzystania tego urlopu pracownik zgłasza najpóźniej...

Opieka nad dzieckiem, gdy drugi rodzic nie pracuje

Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od...

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach...

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Okoliczności, w których cudzoziemcom można powierzyć legalnie wykonywanie pracy w Polsce – bez wymogu posiadania stosownego zezwolenia – zostały wyszczególnione w rozp. MPiPS z...

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

W przepisie art. 672 k.p. określono minimalne standardy zatrudnienia, jakie należy zapewnić w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy...

Najnowsze artykuły