Organy kontrolne oraz podmioty podlegające kontroli

Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako...

Zmiana czasu: jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 29 października 2017 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie...

Zwolnienia od pracy

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Poszczególne regulacje k.p. określają przypadki, w których pracownikowi przysługują płatne...

Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy

Kodeks pracy ustanawia szereg regulacji prawnych nakładających na pracodawcę określone ograniczenia w zakresie stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem. Już samo ustalenie...

Przepisy o promocji zatrudnienia – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określono w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i...

Odprawa pośmiertna

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika<, gdy jego śmierć nastąpiła: w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do...

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi, który odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę i w związku z tym ustaje jego stosunek pracy (art. 921...

Gdy pracownik choruje

Pracownikom przysługują dwa rodzaje świadczeń chorobowych: 1) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – tzw. wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, 2) zasiłek chorobowy z...

Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 176 § 1 k.p. kobiety w ciąży i kobiety...

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Najnowsze artykuły