Stopa bezrobocia w końcu marca 2020 r. wyniosła 5,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. wyższa niż w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do marca 2019 roku była niższa o 0,5 p. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim (9,4%),
  • podkarpackim (8,2%),
  • świętokrzyskim (8,0%) oraz
  • kujawsko-pomorskim (7,9%) i
  • lubelskim (7,6%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:

  • wielkopolskie (3,1%),
  • śląskie (3,8%),
  • małopolskie (4,3%) oraz
  • mazowieckie (4,5%).

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu marca 2020 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł – 47,6%.

Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,3%, poniżej 25 roku życia – 12,4%, natomiast 26,4% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 1,7%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 19,5% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,3%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,4%.

źródło: GUS