Poradnik pracodawcy

Kary za cofanie liczników w autach

– Mamy do czynienia z plagą cofania liczników samochodów, które są wprowadzane na polski rynek, sprzedawane naszym obywatelom. Tego rodzaju zjawisko powoduje straty ludzi,...

Edukacja

Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela

Od 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia. W dniu 27 października Sejm przyjął ... (...) ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. W...

Porady ekspertów

WIDEO

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Uwaga: zmiany w zasadach prowadzenia żłobków

Omawiamy kwestie outsourcingu pracowniczego, gdzie najłatwiej zobrazować na przykładzie działalności agencji pracy tymczasowej albo „przerzucania” pracowników żłobków pomiędzy poszczególnymi placówkami, aby zaoszczędzić na składkach...

BHP

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi, który odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę i w związku z tym ustaje jego stosunek pracy (art. 921 § 1 k.p.). Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem pieniężnym o charakterze powszechnym i obligatoryjnym (oznacza to, że jej wypłata jest...
Akty prawne regulujące status cudzoziemca na terytorium RP Warunkiem podjęcia przez cudzoziemca pracy w RP jest spełnienie określonych wymogów, wynikających z następujących aktów prawnych: ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz.1990, z późn. zm.), ustawy z dn. 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium...
Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako "PIP"). Ponadto nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS).  Równocześnie regulacje art. 184 § 3 k.p. odsyłają, w odniesieniu...

Rynek pracy