Poradnik pracodawcy

Edukacja

Zmiany dla nauczycieli w ustawie okołobudżetowej

Dnia 24.11.2017 r., na 52. posiedzeniu, sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – czyli tzw. ustawę okołobudżetową...

Porady ekspertów

WIDEO

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2017 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 33,68 zł, czyli o 0,75%. W stosunku do analogicznego kwartału 2016...

BHP

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi, który odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę i w związku z tym ustaje jego stosunek pracy (art. 921 § 1 k.p.). Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem pieniężnym o charakterze powszechnym i obligatoryjnym (oznacza to, że jej wypłata jest...
Akty prawne regulujące status cudzoziemca na terytorium RP Warunkiem podjęcia przez cudzoziemca pracy w RP jest spełnienie określonych wymogów, wynikających z następujących aktów prawnych: ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz.1990, z późn. zm.), ustawy z dn. 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium...
Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako "PIP"). Ponadto nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS).  Równocześnie regulacje art. 184 § 3 k.p. odsyłają, w odniesieniu...

Rynek pracy