Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.