2 C
Warszawa
czwartek, Marzec 23, 2017

Ulga prorodzinna w PIT za pełnoletnie dziecko

Czy Wnioskodawczyni miała prawo do skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w stosunku do córki, do ukończenia przez nią 18 lat 21 kwietnia 2015...

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

MRPiPS informuje, że podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o 100 tys. zł pożyczki na start oraz o 500 tys. zł pożyczki na rozwój....

Prawo pracy

ZUS

Więcej

  Waloryzacja 2017: o ile wzrosną emerytury i renty?

  Od marca br. wzrosną emerytury i renty. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28...

  Waloryzacja 2017: wyższe dodatki do emerytur i rent

  Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie. Obowiązujące dotychczas kwoty zostaną od...

  Będą zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy...

  BHP

  Źródła prawa pracy Prawo pracy to ogół norm prawnych, które kompleksowo regulują zasady postępowania w zakresie stosunku pracy, układów zbiorowych pracy, porozumień, regulaminów i statutów oraz wynikających z tego tytułu praw i obowiązków pracowników, jak również pracodawców. Normy te zawarte są w polskim ustawodawstwie oraz w aktach normatywnych prawa międzynarodowego...
  Filary zasady równego traktowania w zatrudnieniu Zasada równego traktowania w zatrudnieniu wsparta jest na dwóch filarach. Pierwszy to gwarantowana Konstytucją równość obywateli wobec prawa, drugi zaś to ukształtowana w UE polityka równości i zwalczania dyskryminacji. Równe traktowanie w zatrudnieniu związane jest z konstytucyjnym prawem każdego obywatela do równego traktowania przez władze...
  Zasady oraz tryb podejmowania przez obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych uregulowano w rozdz. 16 (art. 84–86) ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Przepisy wymienionej ustawy...

  Rynek pracy