17 C
Warszawa
poniedziałek, Czerwiec 26, 2017

Koszty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w KUP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017...

Ponad 3 tys. pożyczek dla firm

  Na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej...

Prawo pracy

ZUS

Więcej

  GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

  Wydawanie świadectwa pracy – zmiany od 01.06.2017 r.

  Z dniem 01.06.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MRPiPS z dn. 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292), które zostały wprowadzone...

  Ustawa o emeryturach pomostowych – ogłoszono tekst jednolity

  Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U z 2017 r.,...

  BHP

  Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z przepisu wynika, że taki urlop przysługuje każdemu pracownikowi, który jest rodzicem bądź...
  Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia...
  Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - Dz.U. z 2016 r. poz. 2292) W szczególności obejmuje ono informacje o: okresie zatrudnienia; wymiarze czasu...

  Rynek pracy